Privacybeleid

Indoor Sports Centre bv, gevestigd aan Ulgersmaweg 12 9731 BS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Indoor Soccer Centre bv.
Ulgersmaweg 12 
9731 BS Groningen 
050-2800084
email : info@indoorsoccercentre.nl

Martin Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Indoor Soccer Centre Hij is te bereiken via martin@indoorsoccercentre.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indoor Soccer Centre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Baangebruik ten bate van de facturing
 • E-mail correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indoorsoccercentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indoor Soccer Centre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via de link in de email of via uw persoonlijke instellingen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Indoor Soccer Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indoor Soccer Centre neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indoor Soccer Centre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 
Uw NAWTE gegevens: Minimaal 5 jaar na de laatste factuur vanwege de wettelijke verplichting van de belastingaangifte.
Uw inlog gegevens: Tot u een verwijderingsverzoek indient.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indoor Soccer Centre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het uitbesteden van ons debiteurenbeheer, wij delen hierbij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze specifieke taak. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indoor Soccer Centre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Indoor Soccer Centre gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Indoor Soccer Centre gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies ons een idee geven hoe onze website gebruikt wordt, deze cookies zijn geanonimiseerd en niet gekoppeld aan uw ip-adres of uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@indoorsoccercentre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indoor Soccer Centre zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indoor Soccer Centre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Indoor Soccer Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@indoorsoccercentre.nl

SSL Certificaat en https protocol

IndoorSportscentre heeft een SSL certificaat. Het https protocol garandeert een veilige verbinding tussen ISC en bezoekers en de website heeft daardoor een veilige uitstraling.